W celu złagodzenia mieszkańcom gminy skutków wprowadzenia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek zespołu powołanego do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Burmistrz Nowogardu wprowadził pod obrady Rady Miejskiej zaplanowane na dzień 27 lutego 2013 r. projekt zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponowana zmiana zakłada przejęcie przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w zestawy pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych (przypominamy, iż w świetle ustawy sprzed jej nowelizacji gminy nie miały możliwości przejęcia tego obowiązku na siebie i spoczywał on bezpośrednio na właścicielu nieruchomości).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów scedowane w ramach przetargu na przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zwolni mieszkańców z ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą lub zakupem odpowiednich pojemników.

Przewodniczący zespołu do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Damian Simiński