facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2022 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy zapewnione
Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę pięć organizacji pozarządowych, działających na terenie naszej gminy, otrzymało dotacje na działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zawarcie umów z ich przedstawicielami nastąpiło 13 maja, a w imieniu burmistrza podpisywał je jego zastępca, Jarosław Hołubowski.

Łączna kwota przeznaczona na realizację działań wyniosła 30 000 zł, a komisja konkursowa po ocenieniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym zaproponowała podzielenie je w następujący sposób:

1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 6.000,00 zł;
2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej - 3.142,44 zł
3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard - 5.751,20 zł
4) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie - 6.000,00 zł
5) Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych - 9 106,36 zł.

Pieniądze, jak można było usłyszeć w piątek, przeznaczone zostaną przede wszystkim na lekcje języka polskiego dla przebywających obecnie na terenie gminy Nowogard uchodźców, wsparcie materialne dla nich, zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla dzieci, a także zakup artykułów potrzebnych Ukraińcom chorującym na cukrzycę.

Paweł Botarski