W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Gmina Nowogard, jak inne gminy w kraju zobowiązana jest do jej stosowania i wprowadzenia w życie.
W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 r. Burmistrz Nowogardu zaprasza na spotkanie informacyjne w celu zebrania propozycji, uwag i opinii dotyczących wyboru systemu opłat oraz pozostałych kwestii związanych z nowym trybem odbioru i zagospodarowania odpadów.
Materiały przedstawiające uwarunkowania w zakresie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.nowogard.pl w formie broszur w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5 oraz można się z nimi zapoznać u sołtysów wsi.

Zebrania odbędą się:

 

13.12.2012 r. o godz. 18.00 w Nowogardzkim Domu Kultury (sala kinowa)
14.12.2012 r. o godz. 18.00 w Wierzbięcinie (Szkoła Podstawowa)
17.12.2012 r. o godz. 18.00 w Błotnie (Szkoła Podstawowa)

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

załączniki: