Dotacje dla organizacji pozarządowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych."

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania:„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich", działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych" finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Zadania przewidziane do realizacji:

 1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
 2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych" - koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego,
 4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 5. promocja sportu osób niepełnosprawnych,
 6. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Priorytetowo będą traktowane wnioski:

 1. przewidujące włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportowe o charakterze integracyjnym,
 2. przewidujące włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+),
 3. promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 4. promujące wolontariat w sporcie.

Terminy zgłoszenia:

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 14 grudnia 2012 r. Datą złożenia oferty jest data:

 • jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport  i Turystyki lub data stempla pocztowego oraz
 • wysłania elektronicznego (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane oferty przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 24 43 129, 24 43 105;

A także w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy, Nowogard 72-200 ul. Plac Wolności 5 p. 201, tel: 91 39 262 37

Informacje o konkursie oraz dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie internetowej:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/153/1011/Otwarty_konkurs_na_dofinansowanie_w_2013_r_zadan_z_zakresu_rozwijania_sportu_oso.html