OdpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż ewentualne przypadki niedostarczenia przez Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie pojemnika lub worka do odbioru odpadów komunalnych jak również wszelkie inne utrudnienia związane ze zmianami w gospodarce śmieciowej można zgłaszać pod numerami telefonu 91 578 53 60, 91 578 53 55 lub osobiście w siedzibie ZBK przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie.

W następstwie uchwalenia w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której gminy zobowiązane zostały do stworzenia i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi radni Rady Miejskiej w Nowogardzie zobligowani byli do podjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowogard.

Chcąc przybliżyć Państwu nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazujemy na Państwa ręce Wydanie Specjalne „Wiadomości Samorządowych" poświęconych wyłącznie tej tematyce.

STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD
zgodnie z Uchwałą nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE*

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE**

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

 

 

 

* Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika.

** Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. (wypowiedzenie umowy należy złożyć dotychczasowemu odbiorcy do dnia 31 marca 2013 r.)

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

Informacja dla mieszkańców gminy Nowogard dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego nimi gospodarowania.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska.

ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW OZNACZA, ŻE:

  • Zbiórkę odpadów prowadzi gmina za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu,
  • Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy będą wnosić do gminy, wpływy z opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych mają w całości pokrywać koszty prowadzenia zbiórki,
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (promowanie segregacji odpadów),
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad zbiórką i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
  • Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich mieszkańców – zbiórka odpadów komunalnych prowadzona będzie na terenie całej gminy Nowogard według ustalonego harmonogramu,
  • Zostaną wprowadzone punkty selektywnego zbierania odpadów w których zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: odpady zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (do 100kg rocznie na rodzinę), zużyte opony (4 sztuki rocznie na rodzinę), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady niebezpieczne (np. chemikalia, żarówki, świetlówki), odzież i tekstylia.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

  • Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 r.,
  • Wnoszenia opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się opłatę na rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub gotówką w Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 72–200 Nowogard
  • Zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard,

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zespół powołany do opracowania i wdrożenia
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi