Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

1.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.02.14.00 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

1.3. Numer i nazwa Celu Tematycznego:  06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

1.4. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

1.5. Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych.

1.6. Numer naboru RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19

Kwota dofinansowania:  143 520,00 zł.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Nowogard, gdzie zidentyfikowano problemy związane z zanieczyszczeniami powietrza. Zakres projektu obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji” - wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych). Wnioskodawcą jest Gmina Nowogard, zaś Odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Efektem końcowym projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanych jednostek wytwarzania energii cieplnej w postaci pieca węglowego lub kotła na węgiel.

Wymiernym efektem niniejszego projektu będzie obniżony poziom zanieczyszczeń powietrza, poprzez:

- spadek emisji pyłów,
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

- zmniejszenie zużycia  energii końcowej w wyniku realizacji projektu.