Tytuł projektu:
„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogardzie”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Numer i nazwa Działania: RPZP.03.03.00 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Numer i nazwa Celu Tematycznego: Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Numer naboru: RPZP.03.03.00-IP.01-32-K01/16

Kwota dofinansowania: 1 205 213,22 zł.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu dotyczy rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej, co stanowi znaczący krok w kierunku eliminacji jednego z głównych problemów w sferze gospodarki wodno-ściekowej, za jaki uważa się zjawisko występowania sieci ogólnospławnej na terenie całego Miasta Nowogard. W oparciu o wykonaną inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowogard i wyszczególnionych zlewni wynika, że znaczna część kanalizacji deszczowej jest w złym stanie technicznym. Kolektory deszczowe są zamulone, włazy i pokrywy uszkodzone, a studzienki zasypane elementami stałymi, których migracja w głąb kanału powoduje zatory.

Przy intensywnych opadach deszczu znacznie obniża się ich przepustowość, a wody roztopowe powodują podtopienia. Ponadto, wykazane w inwentaryzacji liczne połączenia rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej mają niekorzystny wpływ na działanie obu kanalizacji. W przypadku zaniechania tej inwestycji, w konsekwencji może wystąpić szereg niekorzystnych zjawisk, wpływających na rozwój miasta i jego tempo. Dzięki pomyślnej realizacji inwestycji nastąpi znaczące ograniczenie dopływu wód deszczowych na oczyszczalnię ścieków, istotne obniżenie kosztów w gospodarce wodno-ściekowej, oraz ograniczenie dopływu ścieków do Jeziora Nowogardzkiego. Projekt ma charakter stacjonarny i obejmuje: 1.Likwidacja sieci ogólnospławnej -ul. Zielona - etap I. 2.Likwidacja sieci ogólnospławnej -ul. Zielona - etap II. 3.Likwidacja sieci ogólnospławnej -ul. Kazimierza Wielkiego. 4.Likwidacja sieci ogólnospławnej - ul. Waryńskiego.