Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie zatrudni na czas określony od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. nauczyciela na stanowisku: Nauczyciela świetlicy w wymiarze 10 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

  • Podanie;
  • CV;
  • Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje na ww. stanowisko (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 01 sierpnia 2017r.);
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i innych wymogach;
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Wierzbięcinie w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowiska.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 11sierpnia 2023 r. - godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – ZEAS, ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: „OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBIĘCINIE – nauczyciel świetlicy

Józef Korkosz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony ŚrodowiskaTermin składania ofert do 17.08.2023 r.
Termin składania ofert do 17.08.2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w wydziale Inwestycji i Remontów
termin składania ofert do 4.08.2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
termin składania ofert do 4.08.2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl