KOMUNIKAT Szanowni Państwo,


Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Nowogard o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie do dnia 31 lipca 2023 r.
Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 5, lub
  • w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5 (pok. 107-108)  lub
  • strona www Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (załącznik do pobrania)

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 5, lub
  • Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5 – wydział GKMiOŚ pok. nr 107-108 lub
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Agnieszka Warkalewicz tel. 091 39 26 242