Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Nowogard pozostawienie odpadów problemowych w dowolnym miejscu i czasie jest niedozwolone!

pozostawienie odpadów problemowych w dowolnym miejscu i czasie jest niedozwolone!

odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż paragraf 14, punkt 2 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard” mówi, że w celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej umieszczają pojemniki i worki na odpady przy drodze dojazdowej.

W związku z powyższym worki lub pojemniki znajdujące się w dniu odbioru na terenie nieruchomości mogą być nieodbierane. W takich przypadkach skargi i zażalenia na pracę Zakładu Usług Komunalnych w Nowogardzie będą bezzasadne.

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie wszedł w życie podział na gospodarstwa domowe uwzględniający gospodarstwa jednoosobowe.

Mieszkańcy takich gospodarstw powinni skorygować złożoną deklarację DOP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłaszając się do siedziby ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub – jeśli są mieszkańcami budynku wielolokalowego posiadającego zarządcę nieruchomości – do siedziby zarządcy.

Jednocześnie przypominamy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

pierwotnie ustalona stawka za odpady zbierane selektywnie

nowa stawka za opdady zbierane selektywnie

stawka za odpady zmieszane

JEDNOOSOBOWE (1 osoba)

X

17 zł

24 zł

MAŁE (2 osoby)

27 zł

25,65 zł

35 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

41 zł

38,95 zł

53 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

50 zł

47,50 zł

65 zł

Realizując ustawowy obowiązek Gmina Nowogard informuje, iż podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogardzie mieszcząca się przy ul. 15 Lutego 14 c.

Zakład Usług Komunalnych uruchomił Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie skargi, zażalenia czy informacje można zgłaszać do pracowników ZUK pod numerami telefonów: 91 39 21 322 oraz 91 39 21 582.

Miejscem zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jest Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadów w Słajsinie.

 

odpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc upływa 10 lipca. Obecnie obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwałą nr XXII/196/12.

Opłatę można uiścić przelewając deklarowana kwotę na numer konta Zarządu Budynków Komunalnych: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub osobiście w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 (parterowy budynek za biurowcem, w głębi podwórka).

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł