Szuwary Nowogardzkie
Bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc – „ornitologiczny raj”. Jest to niewielki zbiornik otoczony rozległymi szuwarami–pozostałość Jeziora Grodzkiego. Użytek ten położony w północno-wschodniej części miasta w pobliżu Zakładu Karnego (który powstał na bazie dawnego zamku Ebersteinów), obejmuje powierzchnię 29,5 ha, w jego skład wchodzi zbiornik wodny oraz przylegające do niego trzcinowiska, nieużytki i łąki.

Znaczna bioróżnorodność jest istotnym walorem biocenozy użytku ekologicznego. Dominują tu różne gatunki roślin, głównie traw takich jak:

 • kupkówka pospolita,
 • kostrzewa czerwona,
 • tymotka łąkowa,
 • wiechlina łąkowa,
 • kłosówka wełnista,
 • mietlica pospolita
 • skrzyp bagienny,
 • podagrycznik pospolity,
 • sity i koniczyny.

Spotykane są tu ciekawe płazy, gady i bezkręgowce, ale przede wszystkim liczne chronione i rzadkie ptaki. Tereny te są miejscem rozmnażania się, żerowania i odpoczynku licznych gatunków ptaków, w tym rzadkich, jak na przykład:

 • bąk (Botautus stellaris),
 • gągoł (Bucephala clangula),
 • wąsatka (Panurus biarmicus),

Podlegają one całkowitej ochronie i znajdują się na liście gatunków zagrożonych, ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Występują również m.in.:

 • zausznik,
 • bączek,
 • czapla siwa,
 • świstun,
 • cyranka,
 • cyraneczka,
 • płaskonos,
 • czernica,
 • zielonka,
 • kokoszka,
 • batalion,
 • krwawodziób,
 • remiz.

Spośród chronionych zwierząt bezkręgowych na terenie użytku ekologicznego występują dwa gatunki trzmieli oraz ślimaka winniczka.