Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).
W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz poniżej w formie plików do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: 15.05.2015 r.

Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2015 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 02.09.2014 r. podjął decyzje o udzieleniu gminie Nowogard dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
W bieżącym roku do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest zgłosiło się 17 mieszkańców z terenu miasta i gminy Nowogard. Łączna ilość azbestu planowana do utylizacji to ponad 3200 m2.
Wykonawcą prac będzie firma EKO24, Barbara Plewko z Dębna wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Prace potrwają do 10 października br. 

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz czwarty do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Środki na ten cel pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.