BURMISTRZ ROBERT CZAPLA POZYSKAŁ ŚRODKI NA USUNIECIE AZBESTU
Zdrowiej i bezpieczniej jest na terenie Gminy Nowogard. O ile zdrowiej? O 38,85 ton rakotwórczego azbestu, który dzięki działaniom Burmistrza Nowogardu został usunięty z terenu naszej Gminy.

Gmina Nowogard w roku 2020 otrzymała dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard” , która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dotacji w tym roku wyniosła 18 267,60 zł. Z dofinansowania skorzystało 27 mieszkańców naszej gminy.

Po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą zadania - Logistyką odpadów azbestowych Sp. Zo.o z siedzibą w Bielsko- Białej przy ul. Szklanej 20.

Prace polegały na odpowiednim demontażu, zapakowaniu, załadowaniu, transporcie

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujący się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Nowogard. Zadaniem objętych zostało 27 nieruchomości, z których odebrano łącznie 38,85 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ.

„Gmina Nowogard informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

burmistrz Robert CzaplaW dniu 21 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard" podpisana przez Burmistrza Nowogardu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dofinansowania wynosi 55.542,00 zł.

W dniu 8 września 2020 r. burmistrz Nowogardu wystąpił z zapytaniem ofertowym do firm. Firma wyłoniona w drodze przetargu dokona demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowych. Łącznie z terenu gminy może zostać usunięte 116,27 Mg wyrobów zawierających azbest. Wpłynęło 49 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard, w tym 7 na demontaż i 42 na odbiór i utylizację płyt azbestowych.

Po raz kolejny Burmistrz Robert Czapla pragnie wesprzeć mieszkańców w tym trudnym temacie jakim jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dzięki staraniom Burmistrza sukcesywnie zmniejsza się ilość azbestu w naszej gminie, a tym samym oddziaływanie tego niebezpiecznego odpadu na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem, termin składania ofert do dnia 23.09.2020r do godzi. 12:00 .

Anna Stokłos

Burmistrz Robert Czapla dotrzymuje słowa - wniosek o dotację na usuwanie azbestu złożony!18 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych. Chodzi łącznie o ponad 115 ton wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 6460 m2, zaś koszt całej operacji to 55 518 zł.

Projekt realizowany będzie na 50 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowogard.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki to odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.

Paweł Botarski.