Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

1.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.02.14.00 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

1.3. Numer i nazwa Celu Tematycznego:  06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

1.4. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

1.5. Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych.

1.6. Numer naboru RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19

Kwota dofinansowania:  143 520,00 zł.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Nowogard, gdzie zidentyfikowano problemy związane z zanieczyszczeniami powietrza. Zakres projektu obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji” - wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych). Wnioskodawcą jest Gmina Nowogard, zaś Odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Efektem końcowym projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanych jednostek wytwarzania energii cieplnej w postaci pieca węglowego lub kotła na węgiel.

Wymiernym efektem niniejszego projektu będzie obniżony poziom zanieczyszczeń powietrza, poprzez:

- spadek emisji pyłów,
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

- zmniejszenie zużycia  energii końcowej w wyniku realizacji projektu.

Termomodernizacjęabudynków jednorodzinnychW dniu wczorajszym (3 września br.) Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, Działanie 2.14 ,,Poprawa jakości powietrza” oraz Działanie 2.15 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”. 
W terminie od początku kwietnia do końca czerwca prowadzony był nabór zgłoszeń do ww. programów. Chęć udziału w projekcie wymiany pieców zadeklarowało 20 mieszkańców. Termomodernizacją zainteresowanych było 10 osób. W imieniu tych mieszkańców burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę na 616 tys. zł (143 tys – wymiana pieców i 473 tys. - termomodernizacja). Rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski będzie miało miejsce w grudniu.
Informujemy po podpisaniu umowy ponownie będzie możliwość złożenia deklaracji przez mieszkańców co do wymiany pieców lub termomodernizacji.

Możliwość uzyskania dofinansowania z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

W związku z możliwością pozyskania przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na dotację do wymiany pieców zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zgłoszenia chęci udziału w programie.
Uczestniczyć w nim będą mogły osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Likwidacji podlegać może wyłącznie źródło ciepła oparte o spalanie węgla.
Zgłoszenia dostępne są:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5,
  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
  • na stronie internetowej: www.nowogard.pl.

Deklaracje chęci udziału w programie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 z dopiskiem ,,Wydz. GKMiOŚ – dotacja do wymiany pieca” w terminie do 26 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia muszą być dokonane przed wymianą pieca.
Zgłoszenie chęci wymiany pieca nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Będzie ono możliwe dopiero po przyznaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Więcej informacji udziela Pani Magdalena Bednarek, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, w godzinach 7:30-15:30.

Magdalena Bednarek